Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท โคแอน จำกัด (บริษัทฯ) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา โคแอน จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ บริษัทฯจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับ โคแอน เท่านั้น

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น


การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าของบริษัทฯ และสะสมคะแนน เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้
  ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่ เพื่อการออกใบกำกับภาษี / การจัดส่งสินค้า
  • อีเมล
  • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ท่านจะต้องให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ผ่านระบบเว็บไซต์ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัทฯ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านจะต้องทำการอัพเดทผ่านระบบเว็บไซต์ หรือแจ้งกับตัวแทนบริษัทฯ

หากท่านสมัครเพื่อใช้งาน ออนไลน์ช้อปปิ้ง โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือบัญชี Google บริษัทฯอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทฯจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โคแอน จำกัด


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการภายในหรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของท่านผ่านระบบอีคอมเมอร์ส
 • เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าผ่านระบบอีคอมเมอร์สหรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากบริษัทเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบให้
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์ส
 • เพื่อออกใบกำกับภาษีเมื่อท่านซื้อสินค้า
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลหรือระบบภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
 • เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์สหรือระบบออนไลน์
 • เพื่อพัฒนาระบบการปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • เพื่อดำเนินการด้านข้อมูลสมาชิกของท่าน เช่น การสะสมคะแนน การรักษาสถานะสมาชิก ซึ่งอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดการด้านคะแนนสะสม
 • เพื่อดำเนินการด้านการส่งสินค้าเพื่อเคลม ซึ่งอาจมีการส่งต่อแก่บุคคลหรือบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการเคลมสินค้า
 • เพื่อการจัดเก็บประวัติการซื้อสินค้า อันเป็นประโยชน์แก่ท่านในการร้องขอข้อมูลการซื้อเมื่อจำเป็น
 • เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อจัดส่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงข้อมูลด้าสินค้าและบริการ

เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สหรือผู้แทนที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าข้อมูล บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการบริษัทฯ หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทฯหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด บริษัทฯอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้สำเร็จ การจัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน การจัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน แผนกการตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการร้องขออื่นๆ ที่บริษัทฯ ห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทฯจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

บริษัทฯไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดโดยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สามารถเลือก ยกเลิกข่าวสาร ได้ที่ Profile ของท่านในเว็บไซต์ หรือติดต่อ [email protected]

โดยท่านยังรับทราบอีกว่าเมื่อผู้ใช้งานได้ดำเนินการถอนความยินยอมแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

 • ท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ มีเพียงสิทธิ์การเยี่ยมชมสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้นรวมถึงการซื้อสินค้าที่สาขาไม่สามารถใช้บริการสะสมคะแนนเพื่อแลกส่วนลด ไม่สามารถรับบริการใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่สามารถเก็บประวัติการซื้อสินค้ากับเราได้

โดยที่ ผู้ใช้งานยังได้ตกลงยอมรับซึ่งผลแห่งการถอนความยินยอมนั้นทั้งสิ้น


การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านมีสิทธิดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยผ่านระบบออนไลน์หรือโดยผู้มีสิทธิ์ของบริษัทเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ ท่านอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลและหรือผู้ประมวลผลข้อมูล


การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและหรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ [email protected]


การบันทึกรายการสำคัญ

เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดให้สิทธิผู้ควบคุมข้อมูลไว้เป็นเป็นอย่างอื่น ผู้ควบคุมข้อมูลจะบันทึกรายการสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผิยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูล
 • การปฏิเสธคำขอและการคัดค้านต่างๆ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ (cookies)

บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม โคแอน เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทฯ ทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส การบริการและสินค้าที่บริษัทฯ จัดหา เพื่อสามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

โปรแกรมเว็บ บีคอน (Web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ นับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น


ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัทฯ ทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

[email protected]


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย อนึ่ง ผู้ใช้งานอาจเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีแก้ไขและเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จากแหล่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลจัดแสดงไว้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้

https://www.koan.co.th/koan-privacy-policy


การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย

Scroll To Top