Returns Policy

เงื่อนไขการส่งคืน

สาเหตุของการขอคืนสินค้า

บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ

สินค้าสภาพสมบูรณ์

อุปกรณ์ครบ

บรรจุภัณฑ์ สภาพสมบูรณ์

มี Barcode บริษัท Koan

สินค้ามีปัญหาจากการผลิต

ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ

 

สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ

สินค้าเสื่อมสภาพ

 

เปลี่ยนใจ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. กรณีเปลี่ยนใจการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้กรณีสถานะการสั่งซื้อเป็น Processing และทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียม การคืนที่ 3% ของมูลค่าสินค้า
 2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวน 15% ของมูลค่าสินค้า
 3. กรณีสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์จากการเปิดใช้งาน, สั่งซื้อสินค้าผิด หรือใช้งานผิดประเภท อาจมีค่าธรรมเนียม 20 - 70% จากราคาเต็มของสินค้า
 4. กรณีสินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ไม่รับคืนทุกกรณี

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. ส่ง e-mail แจ้งมาทาง [email protected]

  • ระบุปัญหาที่ต้องการคืนสินค้า
  • รูปสินค้าและกล่องสินค้า ( รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า )
  • ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order
 2. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาที่

  บริษัท โคแอน จํากัด เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 203 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Scroll To Top